Hyperspectral Infrared Core Imaging Data (processed, level 2)

The data comprise image and spectral data acquired by scanning of drillcores at SGU. The cameras in the scanner cover the visible, short wavelength and long wavelength parts of the infrared spectrum. The combination of different infrared wavelength ranges increases the mineral detection capability. Objective
information about the mineralogical composition of the drillcores is fundamental basics for interpretation and modeling of the rock and the geological evolution.

Level 2 is a processing level where data has been prepared for further spectral processing and product generation. Note that mineral identification is not included in level 2. This requires further processing and interpretation of the data.
dataset
Produktbeskrivning - Product description
Kartvisare - Map Viewer
SE.SGU:4d62a7e8-98e8-41a7-a4f6-ff9527d72e47
Swedish
Geoscientific information
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
14.33, 63.1, 24.18, 69.06
publication: 2015
grid
Nivå 2 data kan bearbetas vidare för att få fram tolkningar av mineralsammansättningen i borrkärnan. Information om mineralsammansättningen i en borrkärna ger kunskap användbar för tolkning och modellering av bergarters ursprung och geologiska utveckling. På längre sikt kan resultaten ge ökad kunskap om malmbildningsprocesser och detta kan möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av landets mineralresurser. Analysdata från borrkärneskanningen kan sannolikt också användas för andra ändamål än malmprospektering som t.ex. underlag för miljöutredningar och forskning.
Potentiella användare är prospekteringsbolag, gruvbolag, konsulter, forskare och studenter.
Geological Survey of Sweden (SGU)
Kundservice
Box 670, Uppsala, SE-751 28, Sweden (SWE)
tel: +46(0)18-179000
email: kundservice@sgu.se
Role: owner

Data Quality

SGU påbörjade under 2014 ett tvåårigt projekt för att skanna 200 000 meter borrkärna från Norrbotten och Västerbotten. Skanningsprojektet har som mål att skapa en databas med optiska och infraröda data som ett komplement till de fysiska borrkärnor som finns i SGUs arkiv i Malå. Skanningen utförs av tjänsteleverantörerna SPECIM, Spectral Imaging Ltd. och GeoSpectral Imaging Ltd. I projektet ingår fotografering med högupplöst optisk kamera samt infraröd avbildning (eng. hyperspectral infrared core imaging).
Den infraröda avbildningen är en passiv, icke-förstörande analysteknik som utnyttjar mineralens förmåga att reflektera och absorbera olika våglängder av det elektromagnetiska spektrumet. Kamerorna i skannern täcker det synliga spektrumet, samt den kortvågiga (VNIR-SWIR) och långvågiga (LWIR) delen av det infraröda. Mineralen som utgör beståndsdelarna i borrkärnan ger ofta karakteristiska signaturer i dessa våglängdsintervall och kombinationen av kortvågig och långvågig IR ger ett dataset som har stor potential för mineralidentifikation. VNIR-SWIR-kameran är t.ex. särskilt lämpad för att ge mineralogisk information om ler- och omvandlingsmineral och karbonater, medan LWIR-kameran kan ge information om vanliga silikatmineral som kvarts och fältspat.
Den borrkärneskanner som använts är sisuRock. SisuRock är en automatiserad hyperspektral skanner som kan skanna hela borrkärnslådor. Level 2 data representerar en processeringsnivå där data är klargjort för eventuell vidare spektral processering och produktgenerering. Data är korrigerat för reflektans och har genomgått nivå 1 processering dvs. kalibrering, band ”subsetting” (borttagning av våglängdsband som kan ge upphov till brus i datasetet vid vidare processering) och felkorrigering. En mask har använts för att ta bort bakgrunden från bilden så att endast borrkärnslådan är synlig. I tillägg har en mask för att extrahera själva borrkärnan från borrkärnslådan tagits fram.
Equivalent Scale: 1:1
Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services

Constraints

Metadata about metadata

8d1ffe9e-fcc6-4b23-a8f4-bec869dc952f
Geological Survey of Sweden (SGU)
Kundservice
Box 670, Uppsala, SE-751 28, Sweden (SWE)
tel: +46(0)18-179000
email: kundservice@sgu.se
Role: point of contact
2016-06-01
English

Coupled Resource